Ochrana osobních údajů

V tomto dokumentu Vám představujeme principy a zásady zpracování Vašich osobních údajů a zároveň Vám poskytujeme přehledné informace o následujících skutečnostech

 1. Kdo bude mít k Vašim osobním údajům přístup a v jakém postavení?
 2. Pro jaké účely osobní údaje zpracováváme a co nás k tomu opravňuje?
 3. O jaké osobní údaje půjde?
 4. Jak dlouho budou Vaše osobní údaje uloženy?
 5. Jak zpracování probíhá a jak jsou Vaše osobní údaje chráněny?
 6. Jakým způsobem máte možnost zpracování Vašich osobních údajů ověřit či ovlivnit?
 7. Jak můžete své právo uplatnit, kolik Vás to bude stát?
 8. Vysvětlivky použitých pojmů a odkazy na nejdůležitější právní předpisy

 

 1. Kdo bude Vaše osobní údaje zpracovávat a v jakém postavení?

Vaše osobní údaje bude zpracovávat naše společnost jakožto správce, jak je definován dále v tomto dokumentu. Podrobné kontaktní údaje správce jsou uvedeny na stránkách www.ukazse.eu.

Jednou z našich povinností jako správce Vašich osobních údajů je poskytnout Vám jako subjektům údajů informace v rozsahu a způsobem uvedeným zejména v čl. 12 a čl. 13 GDPR, což činíme prostřednictvím tohoto dokumentu.

Naše služby jsou poskytovány jak přímo naší společností, tak i ve spolupráci s jinými subjekty mimo naši společnost, což vede k nutnosti výměny informací s těmito subjekty, včetně Vašich osobních údajů. Vaše osobní údaje tak budou poskytnuty kromě našich zaměstnanců také externím smluvním partnerům, mezi něž patří zejména naši obchodní partneři, se kterými Vám zprostředkováváme příležitosti k uzavření smlouvy, osoby analyzující návštěvnost našich webů, zajišťující technický provoz služeb a provozovatelé technologií, které pro naše služby využíváme, osoby, se kterými spolupracujeme v rámci marketingových, slevových a obdobných akcí, poskytovatelé zabezpečení našich služeb a webů, poskytovatelé platebních bran, provozovatelé reklamních systémů, stejně jako jejich zaměstnancům, či dalším smluvním partnerům, kteří přispívají k naplňování účelů zpracování uvedených níže. To vše vždy v rozsahu odpovídajícím příslušnému účelu.

Pro uzavření smluvního vztahu s Vámi a poskytování našich služeb, případně i pro přijetí opatření před samotným uzavřením smlouvy a zahájením poskytování služeb z naší strany, je nezbytné poskytnout Vaše osobní údaje pro účely komunikace s Vámi a k plnění uvedených činností. Plnění smluvního vztahu s Vámi zpravidla zahrnuje poskytnutí veškerých osobních údajů, které lze s ohledem na okolnosti případu označit za relevantní, našim zaměstnancům, případně dalším osobám, které pro Vás budou určeny jako kontaktní tak, aby byly schopny odpovědět na Vaše případné dotazy a poskytnout Vám konzultaci v rámci poskytnutí konkrétní služby. Vzhledem k tomu, že veškeré Vámi poskytnuté údaje jsou z důvodu bezpečnosti a efektivity uchovávány a zálohovány elektronicky, jsou předávány také osobám poskytujícím příslušné IT služby.

Jde o subjekty, které jsme pečlivě vybrali a které jsou schopny zabezpečit dostatečnou ochranu Vašich osobních údajů. S každým z našich externích partnerů je uzavřena smlouva o zpracování osobních údajů, která obsahuje také závazek k mlčenlivosti.

Pokud nám to ukládá zákon, jsme povinni Vaše osobní údaje předat také různým orgánům veřejné moci, včetně orgánu či úřadů mezinárodních, např. příslušnému finančnímu úřadu v případě daňové kontroly, Policii ČR na základě její žádosti apod.

V ostatních případech předáme Vaše osobní údaje mimo naši společnost pouze tehdy, pokud nám to dovolíte.

 

 1. Pro jaké účely osobní údaje zpracováváme a co nás k tomu opravňuje?

Vaše osobní údaje zpracováváme pro následující účely

 1. uzavření a plnění smluvního vztahu s Vámi, tj. poskytnutí služeb, případně přijetí opatření přijatých před uzavřením smlouvy na Vaši žádost nebo před započetím využívání našich služeb;
 2. plnění právních povinností, které nám ukládají právní předpisy České republiky, případně EU, např. plnění účetních a daňových povinností vůči regulačním a státním orgánům, které nám ukládá zákon o účetnictví, zákon o DPH, nebo plnění povinností vyplývajících pro nás z GDPR a dalších právních předpisů;
 3. zajištění ochrany našich práv a právem chráněných zájmů spočívajících v
  1. případné nutnosti stanovení, výkonu nebo ochrany našich právních nároků, ať již v soudním či jiném řízení, nebo v rámci mimosoudního jednání, včetně nutnosti souvisejících kroků zahrnujících zpravidla předání údajů vybranému advokátovi k vypracování právních analýz, návrhu vhodného postupu a jeho realizaci, předložení příslušného návrhu a důkazů soudu či jiným orgánům v průběhu soudních sporů, nebo jiných řízení (např. exekutorovi v případě exekučního řízení), apod.; případně v
  2. přímém marketingu v rozsahu stanoveném příslušnými předpisy;
  3. vyhodnocování kvality a spokojenosti s poskytovanými službami za účelem zlepšování kvality námi poskytovaných služeb a odpovídajícího nastavení produktů a služeb;
 4. marketingu a další obchodní komunikace, zejména pro informování Vaší osoby o dalších produktech a službách naší společnosti (správce) a třetích osob nad rámec, který právní předpisy považují za oprávněný zájem naší společnosti.

Vaše osobní údaje zpracováváme i bez Vašeho výslovného souhlasu. Účely zpracování uvedené pod písm. a) – c) výše, představují samy o sobě také právní základ pro zpracování Vašich osobních údajů.

Bez zpracování osobních údajů za účelem uzavření a plnění smluvního vztahu s Vámi, případně přijetí opatření přijatých před uzavřením smlouvy na Vaši žádost dle písm. a), plnění právních povinností správce dle písm. b) a uplatňování oprávněných zájmů správce dle písm. c) není možné příslušný smluvní vztah uzavřít.

Zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu podle písm. c) bod ii., pro účely vyhodnocování kvality a spokojenosti s poskytovanými službami za účelem zlepšování kvality poskytovaných služeb a odpovídajícího nastavení produktů a služeb dle písm. c) bod iii. jste však oprávněni kdykoliv odmítnout, aniž by to mělo na možnost uzavření či plnění smluvního vztahu vliv. To znamená, že společně můžeme uzavřít a plnit smlouvu, aniž bychom zpracovávali Vaše osobní údaje za těmito účely. Odmítnutím zpracování Vašich osobních údajů pro uvedené účely však není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů provedená z naší strany před tímto odmítnutím.

Pro účel uvedený výše pod písmenem d) jsme oprávněni Vaše osobní údaje zpracovávat opět pouze na základě Vašeho výslovného souhlasu

Pokud se rozhodnete ohodnotit naše služby formou recenze na našem webu, zpracováváme rovněž informace, které se rozhodnete nám v rámci recenze poskytnout a tyto zveřejňujme na našem webu. Můžete si sami zvolit, zda chcete, aby se u recenze zobrazovalo Vaše celé jméno i příjmení nebo aby byly zobrazeny pouze Vaše iniciály.

V rámci poskytování našich služeb prostřednictvím webového portálu www.ukazse.eu zpracováváme také soubory tzv. cookies. Zpracování cookies technického typu, která jsou potřebná a nezbytná pro samotný provoz webové stránky a internetových služeb, provádíme bez nutnosti Vašeho souhlasu. Další cookies, a to konverzní, trackingové, marketingové a analytické, zpracováváme pro vlastní účely, zejména měření návštěvnosti našich webových stránek, pro cílenou reklamu našich služeb a produktů, zlepšování uživatelského prostředí našich webových stránek, interní statistiky apod., a to na základě našeho oprávněného zájmu na zpracování těchto souborů. Souhlas se zpracováním cookies vyjadřujete již samotným nastavením Vašeho zařízení, prostřednictvím kterého naše služby využíváte. Toto nastavení můžete kdykoliv ve svém zařízení změnit.

 

 1. O jaké osobní údaje půjde?

Zpracováváme pouze přiměřené, relevantní, přesné osobní údaje, a to v rozsahu nezbytném ve vztahu k účelu, pro který jsou zpracovávány. Tyto údaje následně aktualizujeme na základě Vašich podnětů a pravidelně zasílané emailové notifikace k aktualizaci osobních údajů.

Veškeré Vaše osobní údaje, uchováváme pouze po dobu nezbytně nutnou k naplnění příslušného účelu, pro který byly zpracovány. Poté je budeme zpracovávat pouze ve formě, která již neumožňuje Vaši identifikaci.

Zpracováváme veškeré Vaše osobní údaje, které nám poskytnete, a které mohou být důležité z hlediska naplnění některého ze stanovených účelů zpracování. To zahrnuje údaje, které obsahují Vámi poskytnuté dokumenty a informace, a také další údaje, které vyplynou z jednání o smlouvě se subjekty, kterým jsou Vaše údaje zpřístupňovány dle bodu 1) výše. Jde zejména o Vaše základní osobní údaje, údaje o smlouvě a službách, které si u nás objednáte, údaje o procesu sjednávání smlouvy, údaje z naší vzájemné komunikace, a další níže uvedené údaje.

Největší množství osobních údajů zpracováváme za účelem uzavření a plnění smluvního vztahu s Vámi, a také pro vyhodnocování úspěšnosti prodeje, marketingových akcí a spokojenosti zákazníků. Důvodem je snaha o poskytnutí co nejkvalitnější služby a maximální součinnosti profesionálním způsobem, dlouhodobý vývoj poskytovaných služeb, a omezení nutnosti Vás zatěžovat dodatečnými dotazy ohledně skutečností, které jste nám již sdělili, nebo dokumentů, které jste nám již předložili, na minimum.

Za účelem plnění našich právních povinností a zajištění ochrany našich práv a právem chráněných zájmů spočívajících v případné nutnosti stanovení, výkonu nebo ochrany našich právních nároků zpracováváme pouze osobní údaje předpokládané příslušnými právními předpisy.

Za účelem marketingu a další osobní komunikace zpracováváme pouze Vaše identifikační, kontaktní údaje a údaje o Vámi využívaných službách a zakoupených produktech u nás.

Nezpracováváme údaje, které vypovídají o Vašem rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském vyznání, či filozofickém přesvědčení, nebo členství v odborech, genetické údaje, biometrické údaje za účelem jedinečné identifikace Vaší osoby, údaje o Vašem zdravotním stavu, sexuálním životě nebo sexuální orientaci, vyjma Vašeho podpisu a dalších Vámi poskytnutých podkladů, dokladů a údajů z nich vyplývajících, které zpracováváme pouze za účelem ověření a prokázání Vaší totožnosti, případně Vašeho oprávnění jednat jménem jiné osoby v souvislosti se sjednáváním a plněním smlouvy, případně za účelem určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.

Kategorie osobních údajů, které zpracováváme, zahrnují:

 1. Identifikační údaje

Mezi základní údaje, na základě kterých jsme schopni Vás jednoznačně identifikovat, patří Vaše:

jméno, příjmení, oslovení, uživatelské jméno (přezdívka), IP adresa Vašeho zařízení

V případě, že smlouvu uzavíráte v postavení podnikatele, patří mezi identifikační údaje také Vaše:

sídlo a identifikační číslo (IČO), případně i daňové identifikační číslo (DIČ).

 1. Kontaktní údaje

Údaje, na základě kterých jsme schopni Vás v případě potřeby kontaktovat, patří Vaše:

doručovací/fakturační adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa, či jakýkoliv jiný Vámi preferovaný kontaktní údaj, který nám sdělíte, a který umožní efektivní vzájemnou komunikaci (např. datová schránka nebo kontaktní a identifikační údaje Vašeho zástupce).

Pokud jste právnická osoba, zpracováváme rovněž informace o fyzických osobách, které jsou oprávněny za právnickou osobu jednat, a to v rozsahu identifikačních a kontaktních údajů.

 1. Údaje týkající se plnění smlouvy uzavřené mezi námi a další osobní údaje Vámi poskytnuté v rámci smlouvy, jiného předaného dokumentu, nebo na osobním jednání či v rámci vzdálené komunikace, a to včetně pozdějších aktualizací

Podle okolností se může jednat zejména o

informace i Vámi vlastněné nemovité věci (č. p. / č. ev., parc. č., katastrální území, č. LV apod.), informace o využívaných službách nebo zakoupených produktech, záznamy o splatnosti a řádném splnění právních povinností ze smlouvy, např. faktury, číslo bankovního účtu, doklady o provedené úhradě, komunikace se zájemci o uzavření smlouvy apod.

 

 1. Jak dlouho budou Vaše osobní údaje uloženy?

Všechny osobní údaje, ať už ty, které zpracováváme s Vaším souhlasem nebo bez něj, uchováváme pouze po dobu nezbytně nutnou k naplnění příslušného účelu, pro který byly zpracovány. Poté mohou být z naší strany zpracovávány pouze ve formě, která již neumožňuje Vaši identifikaci.

Pro účely uzavření smluvního vztahu s Vámi a přijetí opatření před uzavřením smlouvy zpracováváme Vaše osobní údaje pouze do doby, než uzavření smlouvy výslovně odmítnete, nebo se z jiného důvodu stane zřejmým, že smlouva mezi námi uzavřena nebude.

Pro účely plnění smlouvy uzavřené mezi námi a k zajištění našich souvisejících práv a právem chráněných zájmů Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu trvání práv a povinností ze smlouvy, kterou jste s námi uzavřeli, a dále po dobu plynutí zákonem stanovené nebo sjednané promlčecí doby, která obvykle činí tři (3) roky.

Plnění právních povinností uložených nám právními předpisy České republiky a EU vyžaduje zpracování Vašich osobních údajů dle zákonných lhůt, které tyto předpisy stanovují, a to i po zániku smlouvy mezi námi. Tím je například zákon o DPH, který nám ukládá uchovávat daňové doklady a evidenci s podrobnými údaji vztahující se k poskytnutým službám deset (10) let od konce zdaňovacího období, ve kterém se plnění uskutečnilo, nebo zákon o účetnictví, podle nějž máme povinnost uchovávat po dobu pět (5) let veškeré účetní doklady.

Osobní údaje, které zpracováváme na základě Vašeho souhlasu, zpracováváme do odvolání Vašeho souhlasu. Pokud svůj souhlas neodvoláte, pak po dobu tří (3) let ode dne zániku práv a povinností z příslušné smlouvy. Tuto dobu prodlužujeme v případě údajů zpracovávaných pro účely marketingu a další obchodní komunikace v případě, kdy na některou ze zaslaných nabídek pozitivně zareagujete, např. sdělíte, že pro Vás byla užitečná, nebo projevíte zájem o podrobnosti, na dobu tří (3) let od takové reakce. V případě údajů zpracovávaných pro účely vyhodnocování úspěšnosti řešených případů tyto po uplynutí uvedené lhůtě uchováváme pouze ve formě, která již neumožňuje Vaši identifikaci.

Výše uvedené doby budou vždy zkráceny v případě, kdy na základě jiných okolností případu dospějeme k závěru, že příslušný účel, pro který byly Vaše osobní údaje uchovávány, byl již bezezbytku naplněn.

 

 1. Jak zpracování probíhá a jak Vaše osobní údaje chráníme?

Vaše osobní údaje zpracováváme korektně, zákonným a transparentním způsobem, a to pro účely uvedené výše a způsobem, který je s těmito účely slučitelný.

Vaše osobní údaje zpracováváme jak automatizovaně, v rámci našich informačních systémů, tak i manuálně. Manuální zpracování provádějí naši zaměstnanci, případně externí zpracovatelé. Všechny osoby, které se dostávají do styku s osobními údaji, jsou vázány povinností mlčenlivosti.

Za účelem ochrany před neoprávněným či protiprávním zpracováním, náhodnou ztrátou dat, jejich zničením či poškozením, používáme vhodná technická a organizační opatření, která zohledňují povahu, rozsah, kontext, účely zpracování i různě pravděpodobná a různě závažná rizika pro Vaše práva a svobody, stejně jako stav techniky a náklady na provedení. Tato opatření pravidelně revidujeme a aktualizujeme.

 

 1. Jakým způsobem máte možnost zpracování Vašich osobních údajů ověřit či ovlivnit?

Osobní údaje zpracováváme transparentně a korektně, tak jak to vyžaduje platná a účinná legislativa. Pokud budete mít otázky nebo požadavky ohledně zpracovávání Vašich osobních údajů, můžete se na nás kdykoliv obrátit způsobem, který v komunikaci s námi běžně používáte, např. prostřednictvím webového formuláře, emailu, telefonicky nebo také návštěvou v našem sídle (blíže viz bod 7 níže).

Máte zejména následující možnosti, jak ověřit či ovlivnit zpracování Vašich osobních údajů

 1. Právo na přístup k Vašim osobním údajům

Pokud si nejste jistí, (i) zda zpracováváme Vaše osobní údaje, (ii) v jakém rozsahu, (iii) z jakého důvodu, (iv) jak dlouho je hodláme zpracovávat, (v) komu jsou zpřístupňovány, (vi) jaké máte ve vztahu k Vašim osobním údajům další práva, nebo (vi) z jakého zdroje jsme Vaše osobní údaje získali (pokud jsme je nezískali přímo od Vás), můžete nás o tyto informace požádat.

Na Vaši žádost Vám poskytneme také kopii Vašich osobních údajů, které zpracováváme. Pokud budete požadovat více kopií, jsme nuceni Vás upozornit, že jsme oprávněni Vám vyúčtovat přiměřený poplatek odpovídající našim administrativním nákladům.

Požádáte-li nás v elektronické formě, odpovíme Vám také elektronicky, pokud současně nepožádáte o jiný způsob komunikace.

Podrobnosti stanoví čl. 15 GDPR.

 1. Právo na opravu Vašich osobních údajů

Domníváte-li se, že osobní údaje, které o Vás zpracováváme, jsou nesprávné, nepřesné či neúplné, máte právo požádat nás o jejich opravu, aktualizaci, případně doplnění.

Podrobnosti stanoví čl. 16 GDPR.

 1. Právo na výmaz Vašich osobních údajů

Pokud máte za to, že Vaše osobní údaje (i) zpracováváme protiprávně, (ii) některé z nich již nejsou potřebné pro účely, pro které byly zpracovány, (iii) jsou zpracovávány i přes odvolání Vašeho souhlasu (a současně neexistuje jiný právní důvod, na základě kterého jsme oprávněni tyto údaje zpracovávat), (iv) má být kladně vyřízena vznesená námitka proti zpracování (viz níže), (v) nutnost vymazání vyplývá z právního předpisu České republiky, nebo EU, máte právo požádat nás o výmaz Vašich osobních údajů, kterých se to týká.

Vašemu požadavku však nebudeme moci vyhovět, pokud bude neoprávněný, nebo pokud bude zpracování Vašich osobních údajů nezbytné pro výkon práva na svobodu projevu a informace, splnění právní povinnosti, kterou musíme dodržet nebo pro účel archivace ve veřejném zájmu, vědeckého či historického výzkumu, nebo pro statistické účely, což po nás může vyžadovat například Český statistický úřad, případně pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Podrobnosti stanoví čl. 17 GDPR.

 1. Právo na omezení zpracování

Pokud máte za to, že (i) osobní údaje, které zpracováváme, nejsou přesné, (ii) k jejich zpracování dochází protiprávně a namísto výmazu upřednostňujete omezení jejich použití, (iii) již nepotřebujeme zpracovávat Vaše osobní údaje naplnění žádného z námi stanovených účelů, ale požadujete je pro určení, výkon, či obhajobu právních nároků, nebo (iv) jste vznesl námitku proti zpracování (viz níže), máte právo nás požádat o omezení zpracování příslušných osobních údajů do doby, než budeme schopni si přesnost, soulad zpracování se zákonem, či oprávněnost Vaší námitky ověřit, případně než Vám vaše osobní údaje pro účely Vašich právních nároků poskytneme.

 1. Právo na přenositelnost údajů

Pokud zpracováváme Vaše osobní automatizovaně, máte právo požádat nás, abychom v tomto rozsahu poskytli ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu Vaše osobní údaje jinému správci, kterého si určíte, je-li to technicky proveditelné.

 1. Právo vznést námitku proti zpracování

Právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů máte tehdy, pokud Vaše osobní údaje zpracováváme pro účely (i) přímého marketingu, nebo (ii) z důvodu našeho oprávněného zájmu a tyto zájmy nepřevažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami. V takovém případě již nebudeme Vaše osobní údaje pro tyto účely dále zpracovávat.

 1. Právo odvolat souhlas

Bez některých osobních údajů, které zpracováváme za účelem uzavření či plnění smlouvy, není možné smlouvu uzavřít. Pokud však ke zpracování osobních údajů požadujeme Váš souhlas (zejména pro marketingové a obchodní účely), máte právo tento souhlas neposkytnout anebo kdykoliv odvolat, aniž by to mělo vliv na možnost uzavření či plnění smlouvy. Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů můžete vzít zpět i jen částečně (ohledně konkrétních osobních údajů), a to jakoukoliv formou uvedenou níže.

 

 1. Jak můžete své právo uplatnit, kolik Vás to bude stát?

Uplatnění Vašich práv je bezplatné.

Budou-li však Vaše žádosti zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené z důvodu opakování, jsme oprávnění buď uložit Vám přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací, sdělení či učiněním požadovaných úkonů, anebo odmítnout Vaší žádosti vyhovět.

Pokud budeme mít důvodné pochybnosti o Vaší totožnosti, resp. o totožnosti osoby, která využívá svého práva, může se stát, že Vás požádáme o dodatečné informace nezbytné k potvrzení Vaší totožnosti.

Vaše práva, včetně odvolání či omezení Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů, můžete uplatnit u správce Vašich osobních údajů, kterým je naše společnost EPIC MEDIA s.r.o., IČO 107 29 674, se sídlem Antonínská 558/11, Veveří, 602 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 122493, jakožto provozovatel webového portálu www.ukazse.eu, a to následujícím způsobem:

  1. osobně v našem sídle na adrese Antonínská 558/11, Veveří, 602 00 Brno;
  2. písemně zasláním žádosti na adresu Antonínská 558/11, Veveří, 602 00 Brno;
  3. elektronicky
   1. emailem zaslaným na adresu info@ukazse.eu;
  4. telefonicky zavoláním na +420 730 142 485;
  5. nebo jakýmkoliv jiným způsobem, který dosud využíváte pro komunikaci s námi.

Pokud uplatníte některé ze svých práv, můžete očekávat naši reakci bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce od okamžiku, kdy nám Vaše žádost došla, případně byla osobně či telefonicky sdělena.

Dovolujeme si Vás upozornit, že s ohledem na složitost a počet žádostí můžeme tuto lhůtu prodloužit o další dva měsíce. O tomto prodloužení Vás samozřejmě budeme informovat, a to do jednoho měsíce od obdržení Vaší žádosti, včetně odůvodnění.

Pokud pro komunikaci s námi z důvodu uplatnění některého ze svých práv, zvolíte elektronickou formu, poskytneme Vám informace o Vaší žádosti rovněž elektronicky. Pokud preferujete jiný způsob poskytování informací o Vaší žádosti (například písemně, či ústně) a sdělíte nám jej, pokusíme se s Vámi komunikovat Vámi vybraným způsobem, a to za předpokladu, že budeme schopni jednoznačně prokázat Vaši totožnost.

Budeme Vás informovat o vyřízení Vaší žádosti i za předpokladu, že nepřijmeme opatření, o nějž jste nás požádali, jakož i o důvodech, proč jsme tak učinili.

Všem příjemcům, kterým Vaše osobní údaje zpřístupníme, oznámíme veškeré opravy, omezení nebo výmazy osobních údajů s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí.

Pokud nesouhlasíte ať už se způsobem, jakým Vaše údaje zpracováváme, nebo máte za to, že při jejich zpracování došlo z naší strany k porušení pravidel ochrany osobních údajů, můžete se kdykoliv obrátit na dozorový orgán, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, a to

elektronicky na: https://www.uoou.cz/vismo/o_utvar.asp?id_u=10

na telefonu: +420 234 665 111

písemně na adrese: Úřad pro ochranu osobních údajů

Pplk. Sochora 27

170 00 Praha 7

 

 1. Vysvětlivky použitých pojmů a odkazy na nejdůležitější právní předpisy

Základní pojmy

Cookies

jsou krátké textové soubory, které se ukládají do počítače či jiného elektronického zařízení v souvislosti s využitím webových stránek Správce, a které umožňují analýzu způsobu užívání webového rozhraní

Osobní údaje

jsou všechny informace o fyzické osobě, kterou je možné přímo či nepřímo identifikovat

Subjekt údajů

fyzická osoba, jejíž osobní údaje jsou zpracovávány

Správce

je osoba, která určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů, a nese odpovědnost za jejich zákonné zpracování; Správcem v rámci tohoto dokumentu se rozumí společnost EPIC MEDIA s.r.o., IČO 107 29 674, se sídlem Antonínská 558/11, Veveří, 602 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 122493, která je provozovatelem webového portálu www.ukazse.eu.

VOP

jsou naše všeobecné obchodní podmínky, které jsou k dispozici na webových stránkách www.ukazse.eu

Zpracování

je jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů (např. shromažďování, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění, šíření, seřazení, zkombinování, omezení, výmaz, zničení, …)

Zpracovatel

je osoba, která zpracovává osobní údaje pro správce

Příjemce

je osoba, které jsou osobní údaje poskytnuty

 

Nejdůležitější právní předpisy týkající se zpracování Vašich osobních údajů

Antispamový zákon

zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti;

 

Občanský zákoník

zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění;

 

 

GDPR

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES;

 
 

Zákon o DPH

zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění;

 

Zákon o zpracování osobních údajů

zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění;

 

Zákon o ochraně spotřebitele

zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění;

 

Zákon o účetnictví

zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění