Všeobecné obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

(dále jen „VOP“)

 

 1. úvod
  1. VOP

Tyto VOP upravují podmínky uzavírání Smluv mezi Provozovatelem a Pronajímateli a mezi Provozovatelem a Nájemci, na základě kterých jsou Provozovatelem poskytovány jeho služby a produkty.

Služby a produkty Provozovatele jsou poskytovány mimo jiné prostřednictvím webového portálu spravovaného Provozovatelem na webových stránkách www.ukazse.eu (dále jen „Portál“).

Portál je platforma sloužící k (i) vkládání informací o Reklamních plochách a možnostech jejich nájmu, (ii) zveřejňování inzerovaných informací o Reklamních plochách, (iii) přehlednému vyhledávání Reklamních ploch ze strany zájemců o jejich nájem a (iv) poskytování služeb souvisejících s nájmem Reklamních ploch včetně grafického zpracování reklamního obsahu a technického zajištění instalace Reklamy.

Tyto VOP upravují právní vztahy mezi (i) Spotřebitelem či Podnikatelem na straně Pronajímatele a Provozovatelem založené smlouvou o zprostředkování, jejímž předmětem je zprostředkování uzavření Smlouvy o nájmu mezi Pronajímatelem a Nájemcem, inzerce Reklamní plochy a zveřejnění vložených informací o Reklamní ploše na Portálu, zpřístupnění informací o Reklamní ploše Nájemci prostřednictvím Portálu (dále jen „Smlouva o zprostředkování“) a (ii) mezi Spotřebitelem či Podnikatelem na straně Nájemce a Provozovatelem založené smlouvou o dílo, jejímž předmětem je zpracování návrhu a/nebo tiskových dat pro výrobu Reklamy a/nebo tisk a výroba Reklamy samotné a/nebo instalace Reklamy na Reklamní plochu včetně její následné demontáže po uplynutí doby nájmu Reklamní plochy (dále jen „Dílo“ a „Smlouva o dílo“).

  1. Další právní předpisy

Odchylná ujednání ve Smlouvě mají přednost před zněním VOP.

Právní vztahy mezi Provozovatelem a Pronajímatelem a mezi Provozovatelem a Nájemcem výslovně neupravené těmito VOP nebo Smlouvou se řídí příslušnými právními předpisy České republiky, zejména pak ustanoveními Občanského zákoníku, Zákona o ochraně spotřebitele, Zákona o zpracování osobních údajů, případně GDPR, Zákona o některých službách informační společnosti, Zákona o dani z přidané hodnoty a souvisejícími právními předpisy.

  1. Definice a interpretace

Níže uvedené pojmy mají v těchto VOP následující význam:

Cena

 

 

znamená cenu Díla sjednanou individuálně Smlouvou o dílo;

„Dílo“

 

znamená zpracování návrhu a/nebo tiskových dat pro výrobu Reklamy a/nebo tisk a výroba Reklamy samotné a/nebo instalace Reklamy na Reklamní plochu včetně její následné demontáže po uplynutí doby nájmu Reklamní plochy;

„GDPR“

 

znamená Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES;

„Nabídka“

má význam uvedený v čl. 5.;

„Nájemce“

znamená osobu, která v postavení nájemce uzavírá Smlouvu o nájmu s Pronajímatelem v důsledku zprostředkování ze strany Provozovatele; pro účely uzavření a plnění Smlouvy o dílo není vyžadováno uzavření Smlouvy o nájmu s Pronajímatelem na základě Smlouvy o zprostředkování, resp. v důsledku zprostředkování ze strany Provozovatele;

Občanský zákoník

znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění;

„Občanský soudní řád“

znamená zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění;

Podnikatel

 

znamená osobu, která není Spotřebitelem, a to zejména osobu, která při uzavírání Smlouvy, pokud její předmět souvisí s vlastní obchodní, výrobní, nebo obdobnou činností této osoby, a při jiném jednání s Provozovatelem, vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem, se záměrem činit tak soustavně, popřípadě osoba, která tak činí jménem nebo na účet takové osoby;

„Portál“

webový portál Provozovatele, provozovaný na webových stránkách www.ukazse.eu;

„Provozovatel“

 

je společnost EPIC MEDIA s.r.o., IČO 107 29 674, se sídlem Antonínská 558/11, Veveří, 602 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn.: C 122493;

Pronajímatel

 

znamená vlastník Reklamní plochy či osoba, která je z jiného právního titulu odlišného od vlastnického práva oprávněna k dispozici s Reklamní plochou, zejména k jejímu pronajmutí;

Pracovní den

znamená takový den, který nespadá na sobotu ani neděli a není ani státem uznaným svátkem či jiným státem uznaným dnem pracovního volna v České republice;

„Reklama“

 

znamená reklamní zařízení typu reklamní cedule, plakátu, plachty, banneru, billboardu apod. včetně reklamního obsahu;

Reklamace

 

má význam uvedený v čl. 7.4.;

„Reklamační řád“

 

znamená čl. 7.;

„Reklamní plocha“

 

znamená plochu vhodnou k umístění Reklamy, zejména pak konkrétně vymezená část plochy vnější obálky budovy, konkrétně vymezená část oplocení apod.;

„Smlouva“

 

znamená kteroukoliv ze smluv uzavíraných mezi Smluvními stranami v souladu s těmito VOP;

Smlouva o dílo“

 

má význam uvedený v čl. 1.1.;

„Smlouva o nájmu“

 

Znamená smlouvu uzavřenou mezi Pronajímatelem a Nájemcem v důsledku zprostředkování ze strany Provozovatele dle vzoru dodaného Provozovatelem, jejímž předmětem je nájem Reklamní plochy pro účely umístění Reklamy na sjednanou dobu a za sjednané nájemné;

„Smlouva o zprostředkování“

 

má význam uvedený v čl. 1.1.;

Smluvní strana

 

znamená v závislosti na kontextu osobu Pronajímatele, Nájemce či Provozovatele;

Spotřebitel

 

znamená fyzickou osobu, která při uzavírání a plnění Smlouvy a jiném jednání s Provozovatelem jedná mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání;

„Uživatelský účet“

 

znamená uživatelský účet Pronajímatele nebo Nájemce zřízení prostřednictvím Portálu, umožňující Pronajímateli či Nájemci využití služeb Provozovatele nabízených prostřednictvím Portálu a vzájemnou komunikaci mezi Provozovatelem a Pronajímatelem či Nájemcem;

VOP

 

znamená tyto všeobecné obchodní podmínky;

„Výzva“

 

má význam uvedený v čl. 5;

Zájemce

 

znamená Pronajímatele či Nájemce, kteří uzavřou, nebo mají zájem uzavřít, s Provozovatelem Individuální smlouvu;

„Zákon o některých informačních službách“

 

 

znamená zákon č. 480/2008 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, v platném znění;

Zákon o zpracování osobních údajů

 

znamená zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění;

Zákon o ochraně spotřebitele

 

znamená zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění;

 

V závislosti na kontextu, definice obsažené výše a také jakékoliv další výrazy v jednotném čísle zahrnují i číslo množné a rod mužský zahrnuje i rod ženský, a naopak, a použijí se obdobně pro jednotná i množná čísla definovaných pojmů.

 

 1. Uživatelský účet
 1. Pronajímatel či Nájemce se mohou pro účely využití služeb poskytovaných Provozovatelem prostřednictvím Portálu zaregistrovat na Portálu a vytvořit si Uživatelský účet. Využití služeb a funkcí Portálu je však možné i bez vytvoření Uživatelského účtu. Prohlížení obsahu Portálu je možné i bez zřízení Uživatelského účtu a je bezplatné.
 2. Pronajímatel či Nájemce si vytvoří Uživatelský účet vyplněním základních registračních údajů, kterými jsou emailová adresa a zvolené heslo. Emailová adresa a heslo později slouží k přístupu do Uživatelského účtu. Potvrzení o dokončení registrace a vytvoření Uživatelského účtu zašle Provozovatel na emailovou adresu zadanou při registraci Uživatelského účtu.
 3. Po přihlášení do Uživatelského účtu je možné vyplnit zejména křestní jméno, příjmení, kontaktní telefonní číslo a kontaktní emailovou adresu a adresu bydliště, bankovní spojení. Je-li Pronajímatel či Nájemce podnikatelem, uvede také svou obchodní firmu, IČO a DIČ a adresu sídla. Dále je možné vyplnit konkrétní údaje týkající se Reklamní plochy či Reklamy. Údaje vyplněné v Uživatelském účtu se nestávají automaticky součástí obsahu zveřejněného na Portálu.
 4. V rozhraní Uživatelského účtu jsou archivovány veškeré osobní údaje poskytnuté Pronajímatelem či Nájemcem, Smlouvy, komunikace s Provozovatelem, platební historie, účetní a případně i jiné doklady nebo dokumenty související se Smlouvou.
 5. Bližší informace o zpracování těchto osobních údajů obsahuje dokument Informace
  o zpracování osobních údajů dostupný na Portálu v záložce „GDPR“.
 6. Založení a užívání Uživatelského účtu je bezplatné. Pronajímatel či Nájemce však nese sám vlastní náklady potřebné k přístupu na Portál a využití jeho funkcí a služeb, zejména náklady připojení k síti internet.
 7. Pronajímatel či Nájemce je povinen vyplnit veškeré údaje v rozhraní Uživatelského účtu, stejně jako údaje nezbytné pro uzavření Smlouvy, správně a pravdivě a při každé jejich změně tyto údaje aktualizovat. Provozovatel uvedené údaje v rozhraní Uživatelského účtu a sdělené pro účely uzavření Smlouvy považuje za správné a pravdivé a neodpovídá za škodu vzniklou nesprávně nebo nepravdivě vyplněnými údaji.
 8. Provozovatel je oprávněn od Pronajímatele, Nájemce nebo od osoby, která založila Uživatelský účet, požadovat prokázání totožnosti a oprávnění jednat za Pronajímatele či Nájemce, a to zpravidla předložením plné moci či výpisem z obchodního rejstříku nebo jiného obdobného dokladu.
 9. Nabude-li Provozovatel oprávněně dojmu, že Uživatelský účet je využíván neoprávněným způsobem nebo není využíván po dobu delší 12 měsíců, může po předchozím upozornění Pronajímatele či Nájemce, zaslaném na elektronickou adresu uvedenou v Uživatelském účtu či ve Smlouvě, Uživatelský účet zrušit.
 10. Pronajímatel či Nájemce je oprávněn kdykoli požádat Provozovatele o zrušení svého Uživatelského účtu.
 11. Prostřednictvím registrace Uživatelského účtu Pronajímatel či Nájemce potvrzuje, že se seznámil s obsahem těchto VOP, porozuměl jim v plném rozsahu, a výslovně souhlasí se všemi právy
  a povinnostmi z nich vyplývajícími. Spotřebitel uvedeným jednáním prohlašuje, že se seznámil s informacemi jemu určenými, které jsou uvedeny v čl. 8. těchto VOP.
 12. Není-li zřízení Uživatelského účtu podmínkou pro poskytnutí konkrétní služby Provozovatelem či pro uzavření Smlouvy, vyplní Pronajímatel či Nájemce formulář dostupný na Portálu, a to zejména vyplní své křestní jméno, příjmení, adresu bydliště, kontaktní emailovou adresu a telefonní číslo, bankovní spojení. Je-li dotyčný Podnikatelem, vyplní také svou obchodní firmu, IČO a DIČ, adresu sídla. Dále pak vyplní také konkrétní informace vyžadované Provozovatelem v souvislosti s poptávanou službou.

 

 1. smlouva o zprostředkování

3.1. Předmět Smlouvy o zprostředkování

Uzavřením Smlouvy o zprostředkování se Provozovatel zavazuje zprostředkovat Pronajímateli, a to i opakovaně po dobu účinnosti Smlouvy o zprostředkování, uzavření Smlouvy o nájmu, jejímž předmětem bude nájem Reklamní plochy na sjednanou dobu a za sjednané nájemné, s Nájemcem a Pronajímatel se zavazuje zaplatit Provozovateli sjednanou Provizi.

Pro účely nalezení Nájemce a uzavření Smlouvy o nájmu využije Provozovatel zejména inzertní prostor Portálu pro účely zveřejnění údajů a informací zejména o Reklamní ploše a výši nájemného.

Smlouva o nájmu je uzavírána dle vzoru poskytnutého Provozovatelem, který je Pronajímateli dostupný prostřednictvím Uživatelského účtu nebo poskytnutý individuálně Provozovatelem.

        3.2. Uzavření Smlouvy o zprostředkování

Svůj zájem o uzavření Smlouvy o zprostředkování vyjádří Pronajímatel vyplněním všech nezbytných identifikačních a kontaktních údajů včetně údajů týkajících se Reklamní plochy ve svém Uživatelském účtu nebo ve formuláři pro tyto účely určeném a dostupném na Portálu.

Údaji o Reklamní ploše se rozumí zejména (i) označení nemovité věci, na níž se Reklamní plocha nachází, (ii) fotografie Reklamní plochy, (iii) uvedení orientačních rozměrů Reklamní plochy, (iv) označení právního titulu opravňujícího Pronajímatele k pronajmutí Reklamní plochy, (v) případná omezení využití Reklamní plochy.

Stisknutím tlačítka „Odeslat“ ve formuláři Pronajímatel vyjadřuje souhlas s těmito VOP, potvrzuje seznámení se s Informacemi o zpracování osobních údajů a souhlasí se zasláním konkrétního návrhu na uzavření Smlouvy o zprostředkování.

Nejpozději ve lhůtě pěti (5) Pracovních dnů od obdržení formuláře vyplněného Pronajímatelem zašle Provozovatel Pronajímateli prostřednictvím jeho Uživatelského účtu nebo prostřednictvím emailové adresy Pronajímatele, jak jím byla vyplněna ve formuláři, konkrétní návrh Smlouvy o zprostředkování včetně vzoru Smlouvy o nájmu.

Smlouva o zprostředkování je mezi Provozovatelem a Pronajímatelem uzavřena okamžikem, kdy Pronajímatel prostřednictvím Portálu (i) připojí k návrhu Smlouvy o zprostředkování svůj elektronický podpis či (ii) za využití jiných elektronických prostředků vyjádří svůj bezpodmínečný souhlas s obsahem návrhu Smlouvy o zprostředkování.

Znění uzavřené Smlouvy o zprostředkování včetně vzorového znění Smlouvy o nájmu je následně Pronajímateli k dispozici v jeho Uživatelském účtu a zároveň je mu zasláno v elektronické podobě na emailovou adresu uvedenou v jeho Uživatelském účtu či ve Smlouvě.

3.3. Nájemné a Provize

Pronajímatel bere na vědomí a souhlasí, že výše nájemného, které bude nabízeno v rámci činnosti Provozovatele dle Smlouvy o zprostředkování, bude určena Provozovatelem, a to s ohledem na typ, velikost, umístění a další parametry Reklamní plochy či délku nájmu.

Provize je určena jako procentuální část nájemného. Její konkrétní výše je určena individuální dohodou mezi Pronajímatelem a Provozovatelem obsaženou ve Smlouvě o zprostředkování. Provize zahrnuje i veškeré náklady Provozovatele spojené s jeho činností pro Pronajímatele dle Smlouvy o zprostředkování.

Účetní doklady (faktury) vystavené Provozovatelem v souvislosti se Smlouvou o zprostředkování či Smlouvou o nájmu určené pro Pronajímatele budou Pronajímateli zasílány v elektronické podobě, a to prostřednictvím jeho Uživatelského účtu, nebo prostřednictvím jeho emailové adresy uvedené v Uživatelském účtu nebo ve Smlouvě o zprostředkování.

Splatnost faktur bude činit alespoň patnáct (15) dnů ode dne vystavení faktury.

Veškeré platby určené Provozovateli se považují za uhrazené okamžikem připsání příslušné platby ve prospěch bankovního účtu Provozovatele či okamžikem jejich úhrady v hotovosti k rukám Provozovatele v jeho sídle či provozovně.

Umožňuje-li to Portál, je možné provést úhradu Provize i online platbou prostřednictvím platební karty. Za tímto účelem Pronajímatel vyplní ve svém Uživatelském účtu rovněž potřebné platební údaje. Tento způsob úhrady vyžaduje zřízení Uživatelského účtu.

V případě prodlení Pronajímatele s úhradou Provize je Pronajímatel povinen zaplatit Provozovateli smluvní pokutu ve výši 0,25% z Provize za každý den prodlení. Smluvní pokuta je splatná do patnácti (15) dnů ode dne doručení výzvy k její úhradě Pronajímateli. Výzva k úhradě smluvní pokuty může být Pronajímateli zaslána i v elektronické podobě prostřednictvím jeho Uživatelského účtu nebo jeho emailové adresy uvedené v Uživatelském účtu či ve Smlouvě o zprostředkování. Ujednáním o smluvní pokutě není nijak dotčeno právo Provozovatele na náhradu škody jemu vzniklé v důsledku prodlení Pronajímatele s úhradou Provize.

Má se za to, že částka Provize je uvedena bez příslušné DPH.

3.4. Prezentace Reklamní plochy na Portálu

Provozovatel se zavazuje zveřejnit v rámci prezentace Reklamní plochy na Portálu pouze informace v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu Smlouvy o zprostředkování.

Informace a údaje o Reklamní ploše budou zveřejněny v rozsahu (i) adresy umístnění Reklamní plochy, (ii) údaje o velikosti Reklamní plochy, (iii) fotografie Reklamní plochy, (iv) doplňujících informací týkajících se vhodnosti umístění Reklamy na Reklamní plochu.

Součástí uveřejněných informací a údajů nebudou údaje o totožnosti Pronajímatele.

 

4. smlouva o dílo

        4.1. Předmět Smlouvy o dílo

Uzavřením Smlouvy o dílo se Provozovatel zavazuje provést na vlastní náklady a nebezpečí pro Nájemce Dílo a Nájemce se zavazuje Dílo převzít a zaplatit za něj Provozovateli Cenu.

Provozovatel je oprávněn provést Dílo osobně i prostřednictvím třetí osoby dle své volby. Jeho odpovědnost za řádné a včasné provedení Díla dle Smlouvy o dílo není tímto dotčena.

4.2. Uzavření Smlouvy o dílo

Svůj zájem o uzavření Smlouvy o dílo vyjádří Nájemce vyplněním všech nezbytných identifikačních a kontaktních údajů a dále zvolením konkrétního typu a rozsahu Díla dle nabídky Provozovatele.

Stisknutím tlačítka „Odeslat“ ve formuláři Nájemce vyjadřuje souhlas s těmito VOP, potvrzuje seznámení se s Informacemi o zpracování osobních údajů a souhlasí se zasláním konkrétního návrhu na uzavření Smlouvy o dílo.

Nejpozději ve lhůtě pěti (5) Pracovních dnů od obdržení formuláře vyplněného Nájemcem zašle Provozovatel Nájemci prostřednictvím jeho Uživatelského účtu nebo prostřednictvím emailové adresy Nájemce, jak jím byla vyplněna ve formuláři, konkrétní návrh Smlouvy o dílo.

Smlouva o dílo je mezi Provozovatelem a Nájemcem uzavřena okamžikem, kdy Nájemce prostřednictvím Portálu (i) připojí k návrhu Smlouvy o dílo svůj elektronický podpis či (ii) za využití jiných elektronických prostředků vyjádří svůj bezpodmínečný souhlas s obsahem návrhu Smlouvy o dílo.

Znění uzavřené Smlouvy o dílo je následně Nájemci k dispozici v jeho Uživatelském účtu a zároveň je mu zasláno v elektronické podobě na emailovou adresu uvedenou v jeho Uživatelském účtu či ve Smlouvě.

4.3. Cena

Cena je určena individuální dohodou mezi Nájemcem a Provozovatelem obsaženou ve Smlouvě o dílo. Cena zahrnuje veškeré náklady Provozovatele na provedení Díla v rozsahu a kvalitě předvídané Smlouvou o dílo.

Účetní doklady (faktury) vystavené Provozovatelem v souvislosti se Smlouvou o dílo určené pro Nájemce budou Nájemci zasílány v elektronické podobě, a to prostřednictvím jeho Uživatelského účtu, nebo prostřednictvím jeho emailové adresy uvedené v Uživatelském účtu nebo ve Smlouvě o dílo.

Splatnost faktur bude činit alespoň patnáct (15) dnů ode dne vystavení faktury.

Veškeré platby určené Provozovateli se považují za uhrazené okamžikem připsání příslušné platby ve prospěch bankovního účtu Provozovatele či okamžikem jejich úhrady v hotovosti k rukám Provozovatele v jeho sídle či provozovně.

Umožňuje-li to Portál, je možné provést úhradu Ceny i online platbou prostřednictvím platební karty. Za tímto účelem Nájemce vyplní ve svém Uživatelském účtu rovněž potřebné platební údaje. Tento způsob úhrady vyžaduje zřízení Uživatelského účtu.

V případě prodlení Nájemce s úhradou Ceny je Nájemce povinen zaplatit Provozovateli smluvní pokutu ve výši 0,25% z Ceny za každý den prodlení. Smluvní pokuta je splatná do patnácti (15) dnů ode dne doručení výzvy k její úhradě Nájemci. Výzva k úhradě smluvní pokuty může být Nájemci zaslána i v elektronické podobě prostřednictvím jeho Uživatelského účtu nebo jeho emailové adresy uvedené v Uživatelském účtu či ve Smlouvě o dílo. Ujednáním o smluvní pokutě není nijak dotčeno právo Provozovatele na náhradu škody jemu vzniklé v důsledku prodlení Nájemce s úhradou Ceny.

Má se za to, že Cena je uvedena bez příslušné DPH.

 

5. UZAVŘENÍ SMLOUVY NA ZÁKLADĚ INDIVIDUÁLNÍ NABÍDKY

Zájemce je oprávněn vyzvat Provozovatele k tomu, aby učinil individuální nabídku k uzavření Smlouvy o zprostředkování či Smlouvy o dílo (dále jen „Výzva“).

Výzvu je možné učinit telefonicky, emailem či písemně prostřednictvím kontaktních údajů Provozovatele umístěných na Portálu, či jiných kontaktních údajů, které za účelem zaslání Výzvy Provozovatel Zájemci sdělí.

Výzva musí obsahovat především identifikační a kontaktní údaje Zájemce, alespoň obecnou specifikaci požadavků na obsah Smlouvy a případně další údaje, které bude kterákoliv Smluvní strana považovat za vhodné či potřebné k vyhotovení individuální nabídky. V případě, že některé z těchto údajů nebudou ve Výzvě uvedeny, je Provozovatel oprávněn požádat o jejich doplnění.

Provozovatel po obdržení Výzvy, příp. jejím doplnění, zašle Zájemci na adresu uvedenou ve Výzvě individuální nabídku, např. i ve formě zálohové faktury (dále jen „Nabídka“) obsahující zejména specifikaci předmětu smlouvy, cenu a odkaz na tyto VOP. Provozovatel nicméně není povinen na Výzvu Zájemce reagovat. Možnost přijetí Nabídky se změnami tímto Provozovatel předem vylučuje.

Smlouva dle individuální Nabídky (dále jen „Individuální smlouva“) je uzavřena okamžikem, kdy Zájemce Nabídku přijme, tj. projeví vůči Provozovateli s Nabídkou souhlas, např. jejím podpisem a zasláním zpět, pokud tak učiní ve lhůtě stanovené v Nabídce, a pokud Nabídka tuto lhůtu neobsahuje, pak ve lhůtě přiměřené, nejpozději však do třiceti (30) Pracovních dnů ode dne doručení Nabídky Zájemci, nebo v této lhůtě započne vůči Provozovateli jinak jednat způsobem, ze kterého je přijetí Nabídky patrné, např. uhradí zaslanou zálohovou fakturu, apod.

Pokud se tak stane později, je Individuální smlouva uzavřena za předpokladu, že Provozovatel bez zbytečného odkladu po doručení souhlasu alespoň ústně vyrozumí Zájemce, že souhlas považuje za včasný, nebo se začne chovat ve shodě s tímto souhlasem.

Jakékoliv změny Individuální smlouvy uzavřené na základě Nabídky musí být mezi stranami individuálně sjednány a potvrzeny způsobem uvedeným pro uzavírání Individuální smlouvy na základě Nabídky.

V případě, že Nabídka, resp. Individuální smlouva uzavřená na základě Nabídky, a tento článek VOP nestanoví něco jiného, uplatní se v rámci Individuální smlouvy obdobně také ustanovení těchto VOP týkající se uzavření Smlouvy o zprostředkování nebo Smlouvy o dílo prostřednictvím Portálu, pokud to povaha Individuální smlouvy zjevně nevylučuje.

 

6. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Provozovatel má právo od Smlouvy uzavřené s Pronajímatelem a/nebo s Nájemcem odstoupit kromě důvodů stanovených v Občanském zákoníku také z důvodů ležících na straně třetích osob, se kterými při provozu Portálu spolupracuje (např. z technických důvodů nebo pokud byla Smlouva uzavřena s chybnou cenou v důsledku technické chyby v interním informačním systému při zpracování dat o cenách).

Smluvní strany mají právo odstoupit od Smlouvy v případech stanovených Občanským zákoníkem, pokud tyto VOP nestanoví jinak. Odstoupení od Smlouvy z důvodů odpovědnosti za vady upravují tyto VOP v čl. 7.

Je-li Smlouva uzavřena prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, tj. jinak než osobně v provozovně Provozovatele, je Spotřebitel oprávněn od Smlouvy odstoupit ve lhůtě do čtrnácti (14) dnů ode dne uzavření Smlouvy.

Pokud má být Smlouva plněna ze strany Provozovatele před uplynutím lhůty k odstoupení, Spotřebitel tímto výslovně žádá Provozovatele, aby s plněním Smlouvy začal i před uplynutím této lhůty.

Odstoupit od Smlouvy lze s využitím elektronické adresy Spotřebitele uvedené v Uživatelském účtu, či Smlouvě, nebo jakýmkoliv jiným způsobem umožňujícím jednoznačnou identifikaci Spotřebitele, doručením odstoupení na adresu uvedenou v kontaktních údajích Provozovatele na Portálu, a to i bez uvedení důvodu a také bez jakékoliv sankce.

Při odstoupení od Smlouvy postupem uvedeným v předchozím odstavci lze využít také formulář pro odstoupení od smlouvy, který je přílohou těchto VOP a zároveň je též umístěný na Portálu v záložce „VOP“.

Provozovatel potvrdí Spotřebiteli na jeho elektronickou adresu uvedenou Spotřebitelem v jeho Uživatelském účtu či ve Smlouvě přijetí odstoupení Spotřebitele bez zbytečného odkladu po jeho doručení Provozovateli.

Využije-li Spotřebitel právo na odstoupení od Smlouvy podle předchozích odstavců, považuje se stanovená lhůta pro odstoupení za zachovanou, pokud Spotřebitel odešle v jejím průběhu Provozovateli oznámení, že od Smlouvy odstupuje. Odstoupením od jedné ze Smluv nejsou dotčeny ostatní Smlouvy.

Spotřebitel je v případě odstoupení od Smlouvy o dílo povinen Provozovateli navrátit Dílo a Provozovatel je povinen Spotřebiteli vrátit Cenu, v rozsahu, v němž bylo Dílo provedeno a Cena uhrazena, to vše nejpozději do čtrnácti (14) dnů ode dne doručení odstoupení Provozovateli.

Po uplynutí lhůt pro odstoupení od Smlouvy uvedených výše je Spotřebitel oprávněn odstoupit od Smlouvy pouze v případech stanovených Občanským zákoníkem nebo upravených těmito VOP.

 

7. REKLAMAČNÍ ŘÁD

7.1. Odpovědnost Provozovatele za vady

Provozovatel odpovídá Pronajímateli a Nájemci za to, že Portál má vlastnosti uvedené ve Smlouvě a že Smlouva bude plněna řádně a včas v souladu s dohodnutými podmínkami.

Je-li Portál nedostupný z důvodů na straně Provozovatele, kterým je Provozovatel objektivně schopen zamezit a lze to po něm spravedlivě požadovat, či neodpovídají-li služby Provozovatele popisu uvedenému na Portálu, ve Smlouvě či těchto VOP, má Pronajímatel nebo Nájemce práva z vadného plnění.

Spočívá-li služba poskytovaná Zprostředkovatelem pouze ve zprostředkování uzavření smlouvy a poskytnutí služeb třetí osobou odlišnou od Provozovatele, neodpovídá Provozovatel za řádné splnění povinností třetí osobou.

Je-li služba či jiné plnění poskytováno Provozovatelem bezúplatně, nenáleží Pronajímateli či Nájemci práva z vadného plnění specifikovaná v tomto článku.

7.2. Omezení odpovědnosti za vady

Provozovatel neodpovídá za jakékoliv vady Portálu či poskytovaných služeb nebo jejich částí, ani za škodu (včetně ztráty dat, neoprávněného vniknutí na Uživatelský účet, ztrátu dat a informací), pokud byly vady způsobeny také

7.2.1. v důsledku nevhodného užití Pronajímatelem nebo Nájemcem (např. neodborným zásahem do dodávky systémového a programového vybavení a prostředí, nebo vytvořením, nahráním, či připojením nevhodného obsahu apod.);

7.2.2. nedostatečným zabezpečením Uživatelského účtu ze strany Pronajímatelem nebo Nájemce, napadením lokální sítě těchto osob, nebo jejich počítačů počítačovými viry (spyware, malware apod.), útokem hackerů nebo jiným obdobným vnějším útokem;

             7.2.3. sdělením nesprávných či nejednoznačných údajů Pronajímatelem nebo Nájemcem;

7.2.4. vyšší mocí, např. válečným stavem, změnami právních předpisů, v důsledku kterých se plnění Smlouvy stane pro Provozovatele podstatně obtížnějším, živelnými pohromami, nebo jinými mimořádnými nepředvídatelnými a nepřekonatelnými překážkami vzniklými nezávisle na vůli Provozovatele.

Provozovatel dále neodpovídá za zjevné vady, které nebyly Pronajímatelem nebo Nájemcem vytknuty nejpozději při poskytnutí služby a/nebo předání Díla či jejich částí, nebo pokud se projevily později, pak bez zbytečného odkladu poté, kdy Pronajímatel nebo Nájemce měl možnost vady zjistit, ve smyslu § 1921 Občanského zákoníku. Provozovatel v takovém případě namítne opožděné vytknutí vady a soud následně právo z vadného plnění nemůže Pronajímateli nebo Nájemci přiznat.

          7.3. Práva z vadného plnění

V případě vadného plnění má Pronajímatel nebo Nájemce práva z vadného plnění stanovená Občanským zákoníkem.

Spotřebitel má následující práva z vadného plnění podle toho, zda je vada odstranitelná či nikoliv. Je-li vada odstranitelná, má Spotřebitel dle své volby právo na (i) provedení opravy a prodloužení jeho oprávnění užívat služby dle Smlouvy po dobu trvání vady, anebo (ii) přiměřenou slevu z Ceny či Provize. Nelze-li vadu odstranit, může Spotřebitel buď (i) odstoupit od Smlouvy, nebo (ii) požadovat přiměřenou slevu z Ceny nebo Provize.
  
7.4. Uplatnění Práva z vadného plnění

Případné vady je Pronajímatel nebo Nájemce povinen oznámit Provozovateli bez zbytečného odkladu poté, co je mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit.

Pronajímatel nebo Nájemce oznámí vady a uplatní zvolené právo z vadného plnění vzniklé dle tohoto článku VOP jakýmkoliv způsobem, který Provozovateli umožní nepochybnou identifikaci Pronajímatele nebo Nájemce, zejména telefonicky, emailem či písemně na korespondenční adresu, nebo prostřednictvím dalších kontaktních údajů Provozovatele umístěných na Portálu či ve Smlouvě (dále jen „Reklamace“).

V rámci Reklamace Pronajímatel nebo Nájemce označí zjištěnou vadu nebo přesně popíše, jak se vada projevuje. Za den uplatnění Reklamace se považuje den, kdy došlo k doručení Reklamace obsahující popis vad či jejich projevů tak, aby oznámená vada mohla být Provozovatelem přezkoumána.

Provozovatel vydá Pronajímateli nebo Nájemci vhodným způsobem (s ohledem na formu Reklamace) potvrzení obsahující údaje o tom, kdy své nároky uplatnil, co je obsahem Reklamace, a jaký způsob vyřízení Reklamace Pronajímatel nebo Nájemce požaduje, a následně také potvrzení o datu a způsobu vyřízení Reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí Reklamace.

Provozovatel rozhodne o Reklamaci bez zbytečného odkladu, ve složitých případech nejdéle do tří (3) Pracovních dnů ode dne jejího uplatnění. Do této lhůty se nezapočítává přiměřená doba potřebná k odbornému posouzení vady.

Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Provozovatel s Pronajímatelem či Nájemcem nedohodnou na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení Smlouvy.

 

8. INFORMACE PRO SPOTŘEBITELE

Mimo jiné prostřednictvím tohoto článku VOP Provozovatel plní svou informační povinnost vůči Spotřebiteli vyplývající z ust. § 1811, § 1820 a § 1826 Občanského zákoníku a také Zákona o ochraně spotřebitele.

Totožnost a adresa Provozovatele včetně adresy pro doručování elektronické pošty jsou uvedeny v odst. 1.3. těchto VOP a podrobněji rovněž na Portálu. Popis poskytovaného plnění je uveden v čl. 1. až 5. VOP a na Portálu, a to včetně veškerých dalších specifikací, jako např. způsobu plnění Smlouvy, nebo údajů o funkčnosti digitálního obsahu a jeho technických ochranných opatřeních.

Cena, způsob platby a případné náklady či poplatky spojené s předmětem plnění jsou specifikovány zejména v čl. 3. a 4. VOP. Údaje o právech vznikajících z vadného plnění a podmínky jejich uplatňování jsou obsaženy v čl. 7. VOP. Údaje o době trvání Smlouvy a možnostech jejího ukončení jsou uvedeny v čl. 6. VOP, a to včetně poučení Spotřebitele o jeho právu na odstoupení od Smlouvy, veškerých podmínek, lhůt a postupů pro využití tohoto práva, zejména o možnosti využití formuláře pro odstoupení od smlouvy, který je přílohou těchto VOP a zároveň je též umístěn na Portálu v záložce „VOP“.

Smlouva je zpravidla uzavřena za použití komunikačních prostředků na dálku. Náklady při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti se Smlouvou si hradí Spotřebitel sám. Smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce. Údaje o Smlouvě včetně těchto VOP jsou uloženy na Portálu, ke kterým má Spotřebitel přístup zejména prostřednictvím svého Uživatelského účtu.

Spotřebitel je s jakoukoliv svou stížností na postup Provozovatele, který není v souladu se Zákonem na ochranu spotřebitele, oprávněn obrátit se na orgán dohledu, kterým je Česká obchodní inspekce.

Vznikne-li mezi Provozovatelem a Spotřebitelem v souvislosti se Smlouvou spor, je Spotřebitel oprávněn obrátit se na Českou obchodní inspekci, sídlem Štěpánská 15, Praha 2, internetová adresa www.coi.cz a https://adr.coi.cz/cs , jako na subjekt mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. Veškeré podrobnosti k možnosti mimosoudního řešení sporů jsou uvedeny na internetových stránkách České obchodní inspekce.

 

9. závěrečná ustanovení, písemná forma, Rozhodné právo, platnost a účinnost

Smlouva je Provozovatelem archivována a na základě žádosti Pronajímatele nebo Nájemce je možné ji jmenovaným poskytnout opětovným zasláním na adresu elektronické pošty uvedenou v jejich Uživatelském účtu nebo ve Smlouvě.

Písemná forma právního jednání bude zachována, pokud bude příslušné jednání učiněno z elektronické adresy Provozovatele uvedené na Portálu nebo ve Smlouvě, nebo písemně oznámené Pronajímateli nebo Nájemci, a bude odeslané na elektronickou adresu Pronajímatele nebo Nájemce uvedenou v jejich Uživatelském účtu, ve Smlouvě, nebo písemně oznámenou Provozovateli, a naopak.

Právní vztahy ze Smlouvy se řídí českým právním řádem. V důsledku této volby však není Spotřebitel zbaven ochrany, kterou mu poskytne ustanovení právních předpisů, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a které by se v případě neexistence volby práva použily.

Provozovatel a Pronajímatel či Nájemce, je-li Podnikatelem, se ve smyslu § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, dohodli na místní příslušnosti Městského soudu v Brně, bude-li dána věcná příslušnost okresního soudu, a na místní příslušnosti Krajského soudu v Brně, bude-li dána věcná příslušnost krajského soudu, a to ve všech záležitostech souvisejících se Smlouvou.

Provozovatel je oprávněn kdykoliv jednostranně provést změnu VOP. Změnu VOP se Provozovatel zavazuje Pronajímateli a Nájemci oznámit prostřednictvím elektronické zprávy zaslané na adresu elektronické pošty uvedenou v Uživatelském účtu Pronajímatele nebo Nájemce nebo ve Smlouvě. Oznámení je Provozovatel povinen učinit nejpozději 30 dnů před plánovanou účinností změny VOP. Současně je Provozovatel povinen nové znění VOP ve stejné lhůtě zveřejnit na Portálu.

V případě nesouhlasu Pronajímatele nebo Nájemce se změnou VOP jsou tito oprávněni Smlouvu vypovědět zasláním písemné výpovědi Provozovateli. Výpověď musí být Provozovateli doručena nejpozději 10 dnů před oznámeným datem účinnosti změny VOP. Smlouva na základě výpovědi zaniká ke dni účinnosti nového VOP.

Tyto VOP vstupují v platnost a nabývají účinnosti dne 1. srpna 2021.

 

EPIC MEDIA s.r.o.